පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව


   ඩබ්.ඒ. අජිතා ප්‍රියංගනී මිය
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන හා සැලසුම්)

   ඉ-මේල් - apd.pldev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011 2868612   ෆැක්ස් - 011 2868612
   ජංගම දුරකථනය - 071 4484241

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

   එල්.එච්.ඩබ්ලිව්.ආර්. සිල්වා මෙනවිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සංවර්ධන I )

   ඉ-මේල් - dev@edudept.wp.gov.lk/ social@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011 2875943   ෆැක්ස් - 011 2875943
   ජංගම දුරකථනය - 071 8047436

   ජී. නයනා දීප්ති ගුණරත්න මෙනවිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන II /
   සිංහල, සංනිවේදනය හා මාධ්‍යය අධ්‍යනය, දෙවන බස, ත්‍රීභාෂා)

   ඉ-මේල් - sinhala@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8271945

   එච්.එන්. පෙරේරා මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ගණිතය)

   ඉ-මේල් - maths@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-6897717

   ඒ.එම්.ඒ.ඒ.සී. පෙරේරා මයා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය)

   ඉ-මේල් - ict@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2868612
   ජංගම දුරකථනය - 071 5293832

   පී.එල්.ඩී. තේජා මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විශේෂ අධ්‍යාපන/උපදේශනය)

   ඉ-මේල් - wpeduspecial@gmail.com
                 special@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2867240   ෆැක්ස් - 011-2867240
   ජංගම දුරකථනය - 070-2603264

   ඩබ්ලිව්.කේ.ඒ.සී. විජේසිංහ මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ප්‍රාථමික)

   ඉ-මේල් - primary@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2690478   ෆැක්ස් - 011-2690478
   ජංගම දුරකථනය - 071-8088472

    පී. ප්‍රියන්ගිකා වල්පොලගේ මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - ඉංග්‍රිසි)

   ඉ-මේල් -priyangikawalpolage@gmail.com
               english@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-8201374

    ඩබ්ලිව්.ඒ්.එස්. දේශප්‍රිය මයා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විද්‍යාව)

   ඉ-මේල් -smpathdeshapriya@gmail.com
               science@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-8455806

   ඒ.එස්. නජීබ් මයා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-දෙමළ මාධ්‍යය)

   ඉ-මේල් - tamil@edudept.wp.gov.lk
               najeebrizwana503@gmail.com
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-2997700

   එච්.එම්. සමරකෝන් මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - තාක්ෂණික විෂය)

   ඉ-මේල් -technology@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 077-2270744

   එච්.එම්.ඩී.කේ. හේරත් මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - ආගම හා සාරධර්ම)

   ඉ-මේල් - deekherath@gmail.com
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 0714872753

   එන්.ආර්.පී. කුමාරි මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සෞන්දර්යය )

   ඉ-මේල් - aesthetic@edudept.wp.gov.lk
      nrpkumari@gmail.com    දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 077-3379384

   එල්.ඒ.ඩී. ධම්මිකා කුලතුංග මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ක්‍රීඩා)

   ඉ-මේල් - sports@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4496927

   ආර්.පී.ඩී. චන්ද්‍රලාල් මහතා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - නොවිධිමත් අධ්‍යාපන/පෙර පාසල් - රා.ආ.)

   ඉ-මේල් - nonformal@edudept.wp.gov.lk
         rajapakshadushmantha@gmail.com
   දුරකථන - 011-2699515   ෆැක්ස් - 011-2699515
   ජංගම දුරකථනය - 071-8178114

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: නොවැම්බර් 15, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි