< බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්මේන්තුව
 

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

සාමාන්‍ය පාලන අංශය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව


    ඩබ්.ඒ. නිලීකා පෙරේරා මිය
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන)

   ඉ-මේල් - apd.admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011 2875721   ෆැක්ස් - 011 2875724
   ජංගම දුරකථනය - 071 8223026

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

   සි.කේ.ඩබ්ලිව්. හේවගේ මෙනවිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන -I)

   ඉ-මේල් - admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011 2693893   ෆැක්ස් - 011 2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071 8676291

   හිරුනි මදාරා සමරකෝන් මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන- II -රා.ආ.)

   ඉ-මේල් - technology@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යාලය) - 011 2867241    ෆැක්ස් - 011 2868612
   ජංගම දුරකථනය - 077 2270744

සාමාන්‍ය පරිපාලන අංශයේ රාජකාරි


 • බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ ලිපි ලේඛන පවත්වාගෙන යාම, ඔවුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීම්, සංක්‍රමණික සේවකයින්ගේ වැටුප්, විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් හා සියලු කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගේ ණය සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
 •  
 • කලාපීය අධ්‍යාපන කාර්යාලවල සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ ආයතනික කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් විවිධාකාරයේ ලිපි, අයදුම්පත්, අභියාචනා, උපදෙස් ලබා දීම හා කඩිනමින් කටයුතු කිරීම, විනයමය තීරණ සහ නැවත සේවයේ පිහිටුවීමේ කාර්යය පටිපාටි දැනුවත් කිරීම.
 •  
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලවල නිලධාරින්ගේ ආයතනික කාර්යයන් සම්බන්ධ වාර්තා සහ තොරතුරු වාර්තා ඵලදායීව පවත්වාගෙන යාම.
 •  
 • දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සහ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ නිල දුරකථන කටයුතු සිදුකිරීම.
 •  
 • අත්තිකාල සඳහා ඉල්ලීම් සම්බන්ධ සියලු ආයතනික කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම. 1/20 දීමනා සහ නිල නිවාස සම්බන්ධ කටයුතු සිදුකිරීම.
 •  
 • විදේශ නිවාඩු සඳහා අදාළ කටයුතු වලට අදාලව විශේෂ නිවාඩු, බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පළාත් / ජාතික පාසල්වල සේවය කරන ගුරුවරුන්ගේ අධ්‍යාපන නිවාඩු අයත් වේ. තාවකාලිකව මුදාහැරීම සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා රජයේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සහ ව්‍යවස්ථාමය මණ්ඩල සඳහා වැඩ කිරීම, ගුරුවරුන්ගේ ආයතනික කටයුතු සම්බන්ධ ගුරුවරුන්ගේ ගැටලු විසඳා ගැනීම.
 •  
 • පළාත් සභා ගැටළු සම්බන්ධව අවශ්‍ය තොරතුරු, මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව, උපදේශක කාරක සභා, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්ණ, මානව හිමිකම් කොමිසම, නොයෙකුත් අධිකරණ කාර්යය පටිපාටි.

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අගෝස්තු 11, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි