පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

ගම්පහ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

ගම්පහ කලාපයඑම්.ඒ. අනුර ප්‍රේමලාල් මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4496916
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2222350
      ෆැක්ස් - 033-2222807
      ඉ-මේල් - zdegam@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
ගම්පහ

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2222350
ෆැක්ස් - 033-2222807
වෙබ් අඩවිය - http://www.gamzone.sch.lk/
පිහිටීම

      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු ආයතන)-
      අයි.එස්. දිනමුණි මිය

      

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2231663
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4496916
      ෆැක්ස් - 033-2222807
      ඉ-මේල් - dmingam@edudept.wp.gov.lk      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      ඩබ්ලිව්.එල්.ඒ. විජේසුන්දර මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2222077
      දුරකථනය (ජංගම) - 070-2846378
      ෆැක්ස් -033-2222807
      ඉ-මේල් - gampahazeo@gmail.com


      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) -
      ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. අනුර කුමාර රත්නායක මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 0332231911
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8404542
      ෆැක්ස් -033-2222807
      ඉ-මේල් - zeogampl@gmail.com


      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන -රා.අ.) -
      ඒ.සී.එස්. අතපත්තු මිය.

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2226403
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-5991774
      ෆැක්ස් - 033-2222807
      ඉ-මේල් - devgam@edudept.wp.gov.lk


      

ගණකාධිකාරි -
      එල්.එච්. අජිත් ශාලුක මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2222002
      දුරකථනය (ජංගම) - 070-2596503
      ෆැක්ස් -033-2222807
      ඉ-මේල් - accogam@edudept.wp.gov.lk


      

පරිපාලන නිලධාරී -
      වී.ඒ.එච්.එන්. කුමාරි මිය.

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2222807
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8524276
      ෆැක්ස් -033-2222807
      ඉ-මේල් - wpzeogadm@gmail.com

ගම්පහ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

අත්තනගල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පී.ඩී. නානායක්කාර මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - ගම්පහ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8350346
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2228400
      ෆැක්ස් -033-2222807
      ඉ-මේල් - priyanana80@gmail.com
      ලිපිනය -ගම්පහ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය, යක්කල පාර, ගම්පහ.
      (ගම්පහ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය තුල)


කේ.ඒ.ජී.එල්. ප්‍රියංගනී මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - අත්තනගල්ල)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8405454
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2291061
      ෆැක්ස් -033-2222807
      ඉ-මේල් - langikak1978@gmail.com
      ලිපිනය -අත්තනගල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය, නුවර පාර, කලගෙඩිහේන.
      (බප/ගම්/ධර්මාශෝක විද්‍යාලය තුල)

දොම්පෙ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


එම්.එස්. ශීමාලි මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - දොම්පේ.)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4416002
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2247166
      ෆැක්ස් -033-2222807
      ඉ-මේල් - adeitgampaha@gmail.com
      ලිපිනය -

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: සැප්තුම්බර් 07, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි