පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

හොරණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

හොරණ කලාපයකේ.ඒ. චන්ද්‍රාවතී මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-6407158
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2262663
      ෆැක්ස් - 034-2262663
      ඉ-මේල් - zdehor@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
හොරණ

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2262663
ෆැක්ස් - 034-2262663
වෙබ් අඩවිය -
පිහිටීම

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      එස්.ඩී. විමලවීර මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2267362
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-9825380
      ෆැක්ස් - 0342262663
      ඉ-මේල් - adminhor@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) -
      කේ.ඩී.ජී.එස්. අල්විස් මෙනවිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2260316
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-5145666
      ෆැක්ස් - 034-2262663
      ඉ-මේල් - hor@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ආයතන පරිපාලන) -
      ජේ.ඩී.එල්.වී.කේ. ජාසිංහ මයා
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2265372
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4393314
      ෆැක්ස් - 034-2262663
      ඉ-මේල් - adminhor@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      කේ.ටී.ඩී. විමලසිරි මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2262662
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-3070724
      ෆැක්ස් - 034-2262663
      ඉ-මේල් - devhor@edudept.wp.gov.lk

      ගණකාධිකාරි -
      ඕ.සී. නිලුෂි මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2262662
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-2899876
      ෆැක්ස් - 034-2262663
      ඉ-මේල් - accohor@edudept.wp.gov.lk

      පරිපාලන නිලධාරී -
      
      දුරකථනය (කාර්යාලය) -
      දුරකථනය (ජංගම) -
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -

හොරණ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

බුලත්සිංහල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ජී. පත්මසිරි ජයසිංහ මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8238634
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2261027

ඩී.ඒ. ගුණවර්ධන මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8238634
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2250191

බණ්ඩාරගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ජී. පත්මසිරි ජයසිංහ මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8238634
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2261027
 

තිරසර පාසල් වැඩසටහන

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 12, 2018       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter