පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපයඑච්.ඩබ්.එන්.කේ. ඒකනායක මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-9996399
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2876628
      ෆැක්ස් -011-2874077
      ඉ-මේල් - zdesjp@edudept.wp.gov.lk
                  hwnkekanayaka@gmail.com
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
රොබට් ගුණවර්ධන මාවත, බත්තරමුල්ල

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2613825
ෆැක්ස් -011-2613825
වෙබ් අඩවිය - www.srijayawardanapuraeduzone.sch.lk/
පිහිටීම

ආර්.එම්.එම්.ඒ. රත්නායක මිය
(නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2876627
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4961597
      ෆැක්ස් -011-2874077
      ඉ-මේල් - japuraguru@gmail.com

එච්.ඒ.ආර්. රත්නසේකර මිය
(නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සංවර්ධන)

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2889010
      දුරකථනය (ජංගම) - 070-4930809
      ෆැක්ස් -011-2874077
      ඉ-මේල් - developmentjapura@gmail.com

ඩි.එන්.එස්.කේ. රණසිංහ මිය
(නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - පාසල් පරිපාලන)

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2889011
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4446489
      ෆැක්ස් -011-2874077
      ඉ-මේල් - sjpzonaledu@gmail.com

ටී.ටී. නානායක්කාර මිය
(නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -සැලසුම්)

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2883449
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4444321
      ෆැක්ස් -011-2874077
      ඉ-මේල් - sjp@edudept.wp.gov.lk

එච්.ජී.ටී. දිල්හානි මිය
(ගණකාධිකාරී)

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2876629
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-9449088
      ෆැක්ස් - 011-2874077
      ඉ-මේල් - accosjp@edudept.wp.gov.lk

ආර්.බී.ඩී.එස්.ප්‍රියංගිකා මිය
(පරිපාලන නිලධාරී)

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2876628
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-5276935
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -

නුගේගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මහරගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඒ.එච්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-5520729
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2805589

ඒ.එච්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-5520729
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2839640

කඩුවෙල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

කොලොන්නාව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ටී.එන්.එස්. රන්ගොඩගේ මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4486643
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2790926

ජී.ඩබ්.ඩී.එස්. කොඩිකාර ආරච්චිගේ මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4413193
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2533968
 

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අගෝස්තු 11, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි