පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

මතුගම කලාපය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) -
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2248107
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් - zdekel@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
මතුගම අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
මතුගම

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2247218
ෆැක්ස් - 034-2248107
වෙබ් අඩවිය - http://www.mathuzone.sch.lk
පිහිටීම
      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ආයතන පරිපාලන) -
      ලලනි විජේසේකර මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2247218
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-7702208
      ෆැක්ස් -034-2248107
      ඉ-මේල් -

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) -
      යූ.ඩී.ඩී. ගුණසිංහ මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2243419
      දුරකථනය (ජංගම) - 078-3688495
      ෆැක්ස් -034-2248107
      ඉ-මේල් -

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      ඒ.යූ. වික්‍රමආරච්චි මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2248107
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8230232
      ෆැක්ස් -034-2248107
      ඉ-මේල් -

      ගණකාධිකාරි -
      ඒ.ජී.එස්.ටී. විජේරත්න මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2247905
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-6286744
      ෆැක්ස් -034-2248107
      ඉ-මේල් -

      පරිපාලන නිලධාරී -
      ඩබ්.ජේ.පී.එම්.ජේ.ඩී.පී. ජයසූරිය මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2247218
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-6923503
      ෆැක්ස් -034-2248107
      ඉ-මේල් -

මතුගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

අගලවත්ත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඩී.එම්.එන්.බී. දසනායක මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8350701
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2241294

ලලනි විජේසේකර මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 077-7702208
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2249069

පාලින්ද නුවර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

වලල්ලාවිට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

එන්.ඩබ්.ඩබ්.පී.ඩී.ජී.එන්. සේනානායක මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8352963
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2241293

එම්.ජී. කුලතුංග මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4485345
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 038-2284127
 

තිරසර පාසල් වැඩසටහන

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 12, 2018       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter