පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

මිනුවන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

මිනුවන්ගොඩ කලාපයඒ.ඩබ්.ආර්. පෙරේරා මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4476855
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2297994
      ෆැක්ස් - 011-2297994
      ඉ-මේල් - zdemin@edudept.wp.gov.lk
            - awajiraranaraja@gmail.com
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
211, එල්ලංගල පාර, මිනුවන්ගොඩ.

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2297994
ෆැක්ස් - 011-2297995
වෙබ් අඩවිය - http://www.minuedu.lk/
පිහිටීම

      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) -
      කේ.එල්.ඒ.එස්. කඹුරුගමුව මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295077
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-0443079
      ෆැක්ස් - 011-2297995
      ඉ-මේල් - min@edudept.wp.gov.lk
            kaburugamuwasanath@gmail.com

      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      ඩබ්.ඒ.පී.කේ. වනිගසිංහ මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295077
      දුරකථනය (ජංගම) - 070-3555944
      ෆැක්ස් - 011-2297995
      ඉ-මේල් - devmin@edudept.wp.gov.lk
            keerthiwanigasinghe@gmail.com

      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන) -
      කේ.ඒ.යු.එස්. සිසිරබන්දු මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295077
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-0978918/070-7978918
      ෆැක්ස් - 011-2297995
      ඉ-මේල් - adminmin@edudept.wp.gov.lk
            sisirabandukaus@gmail.com

      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) -
      එම්.ටී.එස්. විජිතසේන මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2299016
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-6877761
      ෆැක්ස් -011- 2297995
      ඉ-මේල් - adminmin@edudept.wp.gov.lk
            thusharviji@gmail.com

      

ගණකාධිකාරි -
      ඒ.ඒ.එන්. අමරසිංහ මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295077
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4402409
      ෆැක්ස් - 011-2295161
      ඉ-මේල් - accomin@edudept.wp.gov.lk
            amarasinghenilmini@gmail.com

      

පරිපාලන නිලධාරී -
      ඩී.එස්.ඩී.පි.එන්. සෙනෙවිරත්න මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2297995
      දුරකථනය (ජංගම) - 070-3273232
      ෆැක්ස් - 011-2297995
      ඉ-මේල් - dayamali1977@yahoo.com

මීරිගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

දිවුලපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


ආර්.ඩී.එච්. මෙන්ඩිස් මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - මීරිගම)

      දුරකථනය (ජංගම) - 070-1734085
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2273562
      ෆැක්ස් - 033-2273562
      ඉ-මේල් - mendis11111@gmail.com
      ලිපිනය -

එස්.එම්.ආර්.පී. සෙනරත් මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-දිවුලපිටිය)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4065200
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 031-2248468
      ෆැක්ස් -031-2248468
      ඉ-මේල් - smrpsenarath@gmail.com
      ලිපිනය -

මිනුවන්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


එන්.ඒ.ඩී. සෝමසිරි මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - මිනුවන්ගොඩ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 070-2569505
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295833
      ෆැක්ස් - 011-2295833
      ඉ-මේල් - vsomasiri@gmail.com
      ලිපිනය -
 

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අගෝස්තු 11, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි