පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

මීගමුව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

මීගමුව කලාපයඩී.එෆ්.පී.එස්.ඩී. පෙරේරා මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8356279
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2265639
      ෆැක්ස් -011-2265639
      ඉ-මේල් - dfpsdperera@gmail.com
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
මීගමුව

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2265706
ෆැක්ස් - 011-2265639
වෙබ් අඩවිය - http://www.negomboeduzone.lk
පිහිටීම

      

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යක්ෂ -
      ආර්.ඩී.එන්.පී. චන්දුසේන මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2265639
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4484896
      ෆැක්ස් -011-2265706
      ඉ-මේල් - nisnaanin@gmail.com


      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)-
      ඩබ්.එස්.එස්.ආර්. ප්‍රනාන්දු මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2253373
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4433552
      ෆැක්ස් -011-2265706
      ඉ-මේල් - shelmafernando@yahoo.com


      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      ජේ.එම්.එස්. පීරිස් මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2253371
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8252044
      ෆැක්ස් -011-2265706
      ඉ-මේල් - jaimspeiris@gmail.com


      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)-
      

      දුරකථනය (කාර්යාලය) -
      දුරකථනය (ජංගම) -
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -


      

ගණකාධිකාරි -
      ජී.කේ.ජේ.එම්.ආර්.එම්. ජයසිංහ මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2253372
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-2996640
      ෆැක්ස් -011-2252716
      ඉ-මේල් - ramyamanike@gmail.com


      

පරිපාලන නිලධාරී -
       ඩබ්.පී.එන්.වී. වීරවර්ධන

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2255370
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-5002022
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -

මීගමුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

කටාන කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඒ.ඒ.එම්.එස්. තුෂාරි මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-1741127
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 031-2231067
      ෆැක්ස් -031-2231067
      ඉ-මේල් - thusariaams2@gmail.com
      ලිපිනය -

එම්.ඒ.අර්.පී.කේ. ගුණතිලක මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4290868
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2253373
      ෆැක්ස් -011-2265706
      ඉ-මේල් - rpgunathilake@gmail.com
      ලිපිනය -

ජා-ඇල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඩබ්ලිව්.ඒ්.එල්. කුලතිලක මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 077-9253982
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2253373
      ෆැක්ස් - 011-2265706
      ඉ-මේල් - kulatilaka573@gmail.com
      ලිපිනය -

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 10, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි