පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

ගෙවීම් අංශය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

 

    එම්.සී. පෙරේරා මිය.
   (ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී)

   ඉ-මේල් - cacc@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2875712
   ෆැක්ස් 011-287572674
   ජංගම දුරකථනය - 071 4473146

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

 

    බී.එස්.එම්. ධර්මසේන මිය
   (ගණකාධිකාරී - ගෙවීම්)

   ඉ-මේල් - payments@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2672352   ෆැක්ස් - 011-2691574
   ජංගම දුරකථනය - 071-8088478

ගෙවීම් අංශයේ රාජකාරි

   
 • බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යපෙන දෙපාර්තමේන්තුවේ වැටුප් සකස් කිරීම.
 •  
 • රේඛීය අමාත්‍යංශය සඳහා ගෙවීම් ලේඛන සකස් කිරීම.
 •  
 • පළාත් දෙපාර්තමේන්තුවේ වියදම් ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම.
 •  
 • E.K.S.P. ට සම්බන්ධ ගෙවීම් ව්‍යාපෘති සහ වෙනත් ව්‍යාපෘති.
 •  
 • විගණන ජර්නල සහ අභ්‍යන්තර විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු දීම.
 •  
 • විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් හා සම්බන්ධිත රාජකාරි.
 •  
 • ගුරු පාදක කරගත්, අධ්‍යාපනික සේවාවන් සඳහා විශේෂ අධ්‍යාපනික කටයුතු සම්බන්ධ ගිණුම් සැකසීම.
 •  
 • වාර්ෂික ඇගයුම් ගිණුම්වල අවසන් ගිණුම් සැකසීම, රජයේ නිලධාරීන්ගේ ගිණුම්, අත්තිකාරම් ගිණුම් සහ සාමාන්‍ය තැන්පතු ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම.
 •  
 • පළාත් සහ රේඛීය අමාත්‍යංශ මුදල් පොත් පවත්වාගෙන යාම.
 •  
 • පළාත් සහ රේඛීය අමාත්‍යංශ ගිණුම් සාරාංශ සකස් කිරීම.
 •  
 • පළාත් සහ රේඛීය අමාත්‍යංශ අත්තිකාරම් ගිණුම්, ඒකාබද්ධ සැසඳීම් වාර්තා පිළියෙල කිරීම හා කලාප කාර්යාල වලින් ලැබුණු වාර්තා සංසන්දනාත්මකව පරීක්ෂා කිරීම, ඒකාබද්ධ සැසදුම් සමඟ හවුල්, තනි ශේෂ පත්‍ර සකස් කිරීම.
 •  
 • ගෙවීම් සහ පළාත් සහ රේඛීය අමාත්‍යංශ විවිධ ගෙවීම් වවුචර පරීක්ෂා කිරීම.
 •  
 • බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ / රේඛීය අමාත්‍යංශ රජයේ නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ ගිණුම් සකස් කිරීම සහ සංසන්දනය කිරීම.
 •  

තිරසර පාසල් වැඩසටහන - බස්නාහිර පළාත


වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අගෝස්තු 11, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි