පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

පිලියන්දල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

පිලියන්දල කලාපයඩබ්.ඒ. කුමුදු හේමමාලී ද සිල්වා මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 077 9101572
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011 2613825
      ෆැක්ස් - 011 2614990
      ඉ-මේල් - kumuduhemamali@gmail.com
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
පාසල් මාවත, පිලියන්දල

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2613825
ෆැක්ස් -011-2613825
වෙබ් අඩවිය -
පිහිටීම

      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු ආයතන)
      ආර්. එරමුදුගොල්ල මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011 2614995
      දුරකථනය (ජංගම) - 071 8031148
      ෆැක්ස් -011 2614990
      ඉ-මේල් - adminpil@edudept.wp.gov.lk
            reramudugolla@gmail.com

      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
      ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011 2614215
      දුරකථනය (ජංගම) - 071 8179295
      ෆැක්ස් - 011 2614990
      ඉ-මේල් - devpil@edudept.wp.gov.lk
            disnawicramasinghe@gmail.com

      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන)
      ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. සිරිමාන්න මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011 2614991
      දුරකථනය (ජංගම) - 071 4407381
      ෆැක්ස් -011 2614990
      ඉ-මේල් - adminpil@edudept.wp.gov.lk
            sujeewasirimanne@gmail.com


      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
      එල්.ඩී.ජී. ප්‍රියදර්ශනී මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011 2614792
      දුරකථනය (ජංගම) - 071 4450071
      ෆැක්ස් -011 2614990
      ඉ-මේල් - pil@edudept.wp.gov.lk


      

ගණකාධිකාරි
      ආර්.එම්.එස්.රත්නායක මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011 2613824
      දුරකථනය (ජංගම) - 070 2107546
      ෆැක්ස් -011 261990
      ඉ-මේල් - accopil@edudept.wp.gov.lk
            sanju.rath@yahoo.com


      

පරිපාලන නිලධාරී
      කේ.සී. මුණසිංහ මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011 2614953
      දුරකථනය (ජංගම) - 071 4434952
      ෆැක්ස් -0112614990
      ඉ-මේල් -

මොරටුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

දෙහිවල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


එම්.එල්. පෙරේරා මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - මොරටුව)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071 8444196
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011 2642126
      ෆැක්ස් -011 2642126
      ඉ-මේල් - lilanthiperera68@gmail.com

එච්.ඩී.ඒ.එම්. හිඳුරංගල මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -දෙහිවල)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071 8136011
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011 2726909
      ෆැක්ස් -011 2726909
      ඉ-මේල් - thusarahanwella1@gmail.com

කැස්බෑව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය - පිලියන්දල


ටි.සී.එස්. රුබේරු මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -කැස්බෑව)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071 8730230
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011 2613711
      ෆැක්ස් -011 2614990
      ඉ-මේල් - chandraniruberu64@gmail.com


වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: නොවැම්බර් 01, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි