පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

සැලසුම් අංශය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව


   ඩබ්.ඒ. අජිතා ප්‍රියංගනී මිය
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන හා සැලසුම්)

   ඉ-මේල් - apd.pldev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2678398   ෆැක්ස් - 011-2678398
   ජංගම දුරකථනය - 071-4484241

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්


   එච්.බී.එස්. රූපසිංහ මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සැලසුම් I)

   ඉ-මේල් - plan@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 0112 875953   ෆැක්ස් - 0112 883470
   ජංගම දුරකථනය - 071 098133


   බී.එම්.ඒ.එස්. බස්නායක මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සැලසුම් II)

   ඉ-මේල් - plan@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 0112 875953   ෆැක්ස් - 0112 883470
   ජංගම දුරකථනය - 077 0187128

සැලසුම් අංශයේ රාජකාරි


 • බස්නාහිර පළාතේ පාසල්වල ව්‍යුහාත්මක ක්‍රියාකාරිත්වය (නව පන්ති ආරම්භ කිරීම, සමාන්තර පන්ති සංඛ්‍යාව, නම වෙනස් කිරීම, පාසල් වසා දැමීම, යළි විවෘත කිරීම, පාසල් ඒකාබද්ධ කිරීම, පාසල් ප්‍රමිතීන් ඉහළ දැමීම.)
 •  
 • සංගණන දත්ත යොදා ගනිමින් අදාළ පාර්ශවයන් වෙත තොරතුරු ලබා දීම.
 •  
 • අධ්‍යාපන කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියේ(EMIS) ක්‍රියාකාරකම්.
 •  
 • පුනරාවර්තන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම
 •  
 • රැස්වීම් වාර්තා තබා ගැනීම.
 •  
 • කාර්ය මණ්ඩලය සමාලෝචනය
 •  
 • ගුරු විස්තර (ගුරුවරුන් නිසි ලෙස යෙදවීම)
 •  
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ රාජකාරි ලැයිස්තුව හා රාජකාරි පැවරීම.
 •  
 • අධ්‍යාපන පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ දේශීය හා විදේශීය පුහුණු වැඩසටහන් සහ විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සම්බන්ධීකරණය.

තිරසර පාසල් වැඩසටහන - බස්නාහිර පළාත


වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අගෝස්තු 11, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි