පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

 

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හා ආකෘති පත්‍ර

 
බාගත කර ගන්න - Download Adobe PDF
 
වැඩිදුර විස්තර සඳහා http://www.rticommission.lk/
 
 
ඔබේ අදහස් යොමුකරන්න - විරාජ් ආසිරි කොඩිතුවක්කු - wpeduweb@gmail.com

වෙබ් අඩවි සබැඳි

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අප්‍රෙල් මස 11, 2020    වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි