පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

කාර්ය මණ්ඩලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

   ඒ.ජී. නිමල් ජයවීර මහතා
   (පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

   ඉ-මේල් - pde@edudept.wp.gov.lk
                nimaljayaweera63@gmail.com
   දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2875713    ෆැක්ස් - 011-2875713
   ජංගම දුරකථනය - 070-5004006

   ඩබ්.ඒ. නිලීකා පෙරේරා මිය
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන)

   ඉ-මේල් - apd.admin@edudept.wp.gov.lk
   ඉ-මේල් - apd.eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යයාල) -011 2875721   ෆැක්ස් -011 2875724
   ජංගම දුරකථනය - 0718223026

   ඩබ්.ඒ. අජිතා ප්‍රියංගනී මිය
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-සංවර්ධන හා සැලසුම්)

   ඉ-මේල් - apd.pldev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011 2868612   ෆැක්ස් - 011 2868612
   ජංගම දුරකථනය - 071-4484241

   එච්. නයනි පෙරේරා මිය
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-අධ්‍යාපන පාලන)

   ඉ-මේල් - apd.eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011 2875713   ෆැක්ස් - 011 2868612
   ජංගම දුරකථනය - 071-6897717

   එම්. චන්ද්‍රිකා පෙරේරා මිය
   (ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී)

   ඉ-මේල් - cacc@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -(කාර්යාලය)- 011-2875712   ෆැක්ස් -011-2875726
   ජංගම දුරකථනය - 071-4473146

   සි.කේ.ඩබ්ලිව්. හේවගේ මෙනවිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන - I)

   ඉ-මේල් - admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යාලය) -   ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-8676291

   එල්.එච්.ඩබ්ලිව්.ආර්. සිල්වා මෙනවිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන)

   ඉ-මේල් - social@edudept.wp.gov.lk/ dev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8047436

   එස්. ප්‍රභා මිය.
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන I)

   ඉ-මේල් - eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 0112867240   ෆැක්ස් -0112875713
   ජංගම දුරකථනය - 0718509210

   ජී. නයනා දීප්ති ගුණරත්න මෙනවිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන II /
   සිංහල, සංනිවේදනය හා මාධ්‍යය අධ්‍යනය, දෙවන බස, ත්‍රීභාෂා)

   ඉ-මේල් - sinhala@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8271945

   ආර්.පී. දුෂ්මන්ත චන්ද්‍රලාල් මහතා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන)

   ඉ-මේල් - rajapakshadushmantha@gmail.com
   දුරකථන (කාර්යාලය)- 011-2867240   ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-3828912

   එච්.එන්. පෙරේරා මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ගණිතය)

   ඉ-මේල් - maths@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-6897717

   ඩබ්ලිව්.කේ.ඒ.සී. විජේසිංහ මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ප්‍රාථමික)

   ඉ-මේල් - primary@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2690478   ෆැක්ස් - 011-2690478
   ජංගම දුරකථනය - 071-8088472

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අගෝස්තු 28, 2020    වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි