පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

පාසල් පරිපාලන අංශය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

   
ඩබ්.ඒ. නිලීකා පෙරේරා මිය    (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන- රා.ආ.)

   ඉ-මේල් - apd.eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යයාල) - 011-2682262   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 0718223026

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

   එස්. ප්‍රභා මිය.
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන I)

   ඉ-මේල් - eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 0112867240   ෆැක්ස් - 0112875713
   ජංගම දුරකථනය - 0718509210

   
ආර්.පී.ඩී. චන්ද්‍රලාල් මහතා    (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන II)

   ඉ-මේල් -rajapakshadushmantha@gmail.com
   දුරකථන - 011-2867240   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8178114

පාසල් පරිපාලන අංශයේ රාජකාරි

 • පැමිණිලි සඳහා මූලික පරීක්ෂණ පැවැත්වීම.
 •  
 • පාසල් ඉඩම් සම්බන්ධව ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.
 •  
 • පාසල් ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරකම් සහතික කිරීම.
 •  
 • බස්නාහිර පළාතේ ජාතික පාසල්වල ගාස්තු හා සේවා ගාස්තු, පාසල් සංවර්ධන සමිති වැනි ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම.
 •  
 • වෙනත් විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සහ ව්‍යාපෘති.
 •  
 • බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පෞද්ගලික පාසල් ගුරුවරුන්ගේ ආයතනික කටයුතු වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට නිර්දේශ ලබාදීම.
 •  
 • බස්නාහිර පළාතේ සියළුම පිරිවෙන් ගුරුවරුන්ගේ ආයතනික ක්‍රියා පටිපාටි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට නිර්දේශ කිරීම.
 •  
 • 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව කටයුතු.
 •  
 • "ප්‍රඥජානනි ශිෂ්‍යත්ව" සම්බන්ධ කටයුතු.
 •  
 • ජනාධිපති අරමුදලින් ලබාදුන් පරිත්‍යාග සම්බන්ධ නියාමනය.
 •  
 • ආපන ශාලා ආදායම් එකතු කිරීම.
 •  
 • ජාතික පාසල්වල සිසුන් සඳහා විදේශ නිවාඩු නිර්දේශ ලබාදීම.
 •  
 • විශේෂ පාසල් වල ආයතනික කටයුතු.
 •  
 • බස්නාහිර පළාතේ ජාතික පාසල්වල අධ්‍යාපන චාරිකා සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
 •  
 • බස්නාහිර පළාත් ජාතික පාසැල් ප්‍රධාන ශාලා (ශ්‍රවණාගාර) සහ බාහිර ආයතන සඳහා ක්‍රිඩාංගණ ලබාදීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.


වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අගෝස්තු 11, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි